ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

قرارداد خرید خدمتی مسئول فنی داروساز

قرارداد بر اساس مواد 1، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 21 ، 22 ، 24 ، 25 ، 31 ، 32 ، 37 وتبصره آن وسایر مواد مربوطه قانون کار ومقررات امور پزشکی ودارویی وآیین نامه وضوابط داروخانه ها ودستور العمل صادره از سوی وزارت بهداشت ، در مان وآموزش پزشکی فی مابین ( موسس ) آقای / خانم : .................... متولد: ..................... به شماره شناسنامه: ........................... صادره.......................................ساکن: ............................................................................................................................................................

موسس داروخانه روزانه / شبانه روزی : .................................................به شماره مجوز / پروانه : .....................................................

واقع در........................................................................................................... بوده ودر این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف ( خانم / آقای): ...........................................فرزند: ............................... متولد : ...........................................به شماره شناسنامه : ...................................... صادره از : ............ ساکن: ....................................................................................................................................... که در این قرارداد مسئول  فنی داروخانه فوق الذکر است از طرف دیگر با شرایط کاری منعقد گردید. .

ماده 1 -  مدت قرارداد از تاریخ :................................به مدت :..............................بوده وقابل تمدید طبق توافق طرفین خواهد بود . وپرداخت حقوق ومزایای مسئول فنی از تاریخ عقد قرارداد الزامی است .

ماده 2 ساعات کار مسئول فنی داروخانه به ازاء هر هفته کاری 44 ساعت بوده ( طبق قانون کار ) در مورد اعلام ساعات کار بیشتر از دانشگاههای محل خدمت انجام کار ( افزون بر 30/7 ساعت در روز ) با جلب موافقت مسئول فنی به عنوان اضافه کار محسوب ومزد فوقطبق مقررات قانون کار از طرف کار فرما قابل پرداخت می باشد . با توجه به تبعیت از قانون کار ، برای ساعت کار بیش از 8 ساعت در روز اضافه کار به نرخ ساعتی 140 % حقوق هر ساعت وبرای کار در ساعات 10 شب تا 6 صبح ( شیفت شب ) به ازای هر ساعت 130% حقوق هر ساعت می باشد .

تبصره 1 : روز های جمعه وایام تعطیل رسمی ، تعطیل مسئول فنی محسوب وجزو کارکرد ایشان منظور خواهد شد . بدیهی است برابر تبصره ماده 27 در ماههای 31 روزه ، حقوق ومزایا باید بر اساس سی ویک روز محاسبه وبه طرف قرارداد پرداخت گردد .

ماده 3 مرخصی مسئول فنی در مدت یکسال خدمت 26 روز کاری بوده ودر صورت نیاز به استفاده از آن مکلف است موضوع را حداقل 15 روز قبل از تاریخ استفاده به اطلاع موسس برساند . مگر اینکه وضع اضطراری مانع از اطلاع موضوع باشد . ودر این صورت مجاز به استفاده از مرخصی بیش از سه روز در یک ماه نخواهد بود .

تبصره 2 : پرداخت حقوق ایام مرخصی مسئول فنی به جانشین از وظایف موسس می باشد .

تبصره 3 : حقوق داروساز برای شیفت های موقت برابر حقوق مسئول فنی در همان شیفت می باشد .

تبصره 4 : استفاده از مرخصی به مدت 26 روز کاری در هر سال با دریافت حقوق ومزایای مربوط ، اجباری است ومسئول فنی منحصراً می تواند 9روز از مدت فوق را به عنوان ذخیره مرخصی در سال گذشته باشد . مگر با توافق طرفین قرارداد .

ماده 4 حقوق ماهیانه مسئول فنی برای کار ( نیمه / تمام ) وقت از ساعت ..........................لغایت  ......................به مدت ................روز در هفته با توافق موسس ...............................ریال معین گردیده که از سوی موسس در آخر هر ماه با کسر کسورات قانونی از قبیل حق بیمه ، مالیات حقوق ودر قبال اخذ رسید پرداخت خواهد شد . بدیهی است 5 درصد قیمت کل داروهای ترکیبی علاوه بر حقوق ومزایای مسئول فنی به حساب مشارالیه منظور خواهدشد .

ماده 5 وظایف مسئول فنی داروخانه طبق ماده خ 21 آیین نامه داروخانه ها به قرار زیر است :

حضور فعال در داروخانه در ساعات تعیین شده .

عرضه وفروش داروها وهمچنین کنترل کلیه نسخ ومهر وامضاء آنها .

ارائه دارو در مقابل نسخ پزشکان به استثنای داروهای با فروش آزاد OTC  .

درج نسخه هر دارو در روی بسته بندی داروهای تجویز شده بر طبق دستور پزشک وتذکرات لازم بر حسب ضرورت ، مشاوره با پزشک معالج بیمار در مواردیکه ابهام وتردید در نسخه تجویزی ملاحظه گردد .

اعمال نظارت بر شرایط نگهداری دارو ها ، شکل ظاهری وکیفیت فیزیکی وتاریخ مصرف داروها.

 ساخت داروهای جالینوسی طبق نسخه پزشک با توجه به امکانات وشرایط داروخانه طبق اصول داروسازی .

ماده 6- وظایف موسس داروخانه طبق ماده 20 آیین نا مه داروخانه ها به قرار زیر است :

حفظ ورعایت شئون اسلامی ، اخلاقیوحرفه ای در محیط کار .

رعایت واجرای نظریات و پیشنهادات فنی وبهداشتی مسئول فنی داروخانه ( طبق ضوابط ) .

تأمین وتدارک اقلام دارویی وبهداشتی ولوازم مصرفی پزشکی طبق ضوابط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی .

تأمین کادر فنی وخدماتی واجد شرایط در داروخانه .

رعایت نظافت در داروخانه .

تهیه وتأمین ملزومات مورد نیاز داروخانه به عهده موسس داروخانه میباشد .

هزینه ثبت نام یک دوره بازآموزی در سال به عهده موسس باشد ولی مدت حضور در بازآموزی از مرخصی سالیانه کسر خواهد شد .

هزینه های صدور پروانه مسئولیت فنی داروخانه از کمسیون قانونی به عهده موسس و50% به عهده مسئول فنی خواهد بود.

1-         اجرای رعایت کلیه مقررات وضوابط ودستور العمل ها وتذکرات وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

تبصره 5 : موسس موظف است بخشنامه ها ودستور العمل های صادره به نام داروخانه را بلافاصله به اطلاع مسئول فنی داروخانه وسایر کارکنان داروخانه برساند .

ماده 7 پرداخت حق بیمه مسئول فنی در ایام همکاری با داروخانه از وظایف موسس بوده ودر صورت عدول موضوع ، مسئول فنی مجاز می باشد با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تعیین تکلیف در مورد فوق اقدام نماید .

ماده 8 برای حل وفصل اختلاف احتمالی وتسریع در حسن روابط موسس ومسئول فنی داروخانه کمیته سازش مرکب از نماینده دانشگاه محل وانجمن داروسازان وموسس ومسئول فنی داروخانه در محل انجمن داروسازان تشکیل وحکمیت آنها در حل اختلاف با رعایت موازین قانونی خواهد بود .

قرارداد در 8 ماده و5 تبصره در تاریخ ..................................در 5 نسخه تنظیم وهر 5 برگ حکم واحد دارد وضمن تحویل یک نسخه به طرفین قرارداد نسخه دیگر به دانشگاه علوم وخدمات بهداشتی ودرمانی استان آذربایجان غربی تحویل ونسخه چهارم در اختیار انجمن داروسازان قرار گرفته وبرگ پنجم به اداره کل محل ارسال خواهد شد .

محل مهر وامضاء موسس :                                                                          محل مهر وامضاء مسئول فنی :

شماره عضویت انجمن :                                                                              شماره عضویت انجمن :                 

گواهی انجمن داروسازان ایران مبنی بر انعقاد قرارداد بین موسس ومسئول فنی داروخانه

محل امضاء دبیر انجمن داروسازان ایران

مهر انجمن داروسازان ایران 

 

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید